Palvelut

Sähkönjakelun toimintaympäristön muutokset tuovat verkkoyhtiölle jatkuvasti uusia haasteita, kuten vanheneva verkosto-omaisuus, kasvavat käyttövarmuus- ja kustannustehokkuusvaatimukset, muutokset viranomaisvalvonnassa, asiakkaiden odotukset, omistajien vaatimukset, tekniikan kehittyminen jne. Me haluamme omalta osaltamme auttaa verkkoyhtiöitä vastaamaan näihin haasteisiin.

Sähkönjakeluverkko Tuulivoiman verkkoliitynnät

Sähkönjakeluverkkojen kehityssuunnittelu

Vanheneva verkosto-omaisuus ja kasvavat käyttövarmuusvaatimukset luovat haasteellisen toimintaympäristön verkostosuunnittelulle. Kustannustehokkaiden ja samalla luotettavuutta parantavien kehittämisvaihtoehtojen määrä on rajallinen. Omalle toiminta-alueelle sopivien ratkaisuiden löytäminen voi viedä aikaa ja paineet onnistumiselle ovat suuret, koska verkostoinvestointien pitoajat ovat hyvin pitkät. Tämän vuoksi kehittämissuunnitelmien laadintaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.
Tarjoamme osaamista sähkönjakeluverkkojen strategiseen suunnitteluun ja pitkän aikavälin kehittämiseen. Pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmissa hyödynnämme uusia suunnittelumenetelmiä ja teknisiä ratkaisuita sekä huomioimme toimintaympäristön muutosten aiheuttamat vaatimukset. Suunnitelmat toteutamme läheisessä yhteistyössä verkkoyhtiön suunnitteluhenkilöstön kanssa, jolloin verkkoyhtiön omien erityistarpeiden huomionti sujuu joustavasti.

Sähkönjakeluverkko Tuulivoiman verkkoliitynnät

Tuulivoiman verkkoliitynnät

Tuulivoiman verkkoon liittämiseen liittyy monia haasteita. Liittämisprosessin läpivienti edellyttää useiden teknisten ja taloudellisten tarkastelujen tekemistä ja aktiivista vuoropuhelua sähkönjakeluyhtiön, kantaverkkoyhtiön, laitetoimittajien ja palvelutuottajien välillä.

Asset Vision Oy tarjoaa asiantuntija-apua tuulivoiman verkkoonliittämiseen esisuunnittelusta sopimusneuvotteluihin ja liitynnän hankinnan kilpailuttamiseen saakka. Suunittelussa huomioidaan mm. voimassa olevat verkkokoodit (grid codes) ja ympäristön asettamat reunaehdot. Tiesitkö esimerkiksi että tuulivoimalan generaattorivalinta vaikuttaa verkkoliitynnän toteutusperiaatteisiin, aikatauluun ja kustannuksiin mm. verkkokoodien vaatimien suojausvaatimusten kautta?

Sähkönjakeluverkko Tuulivoiman verkkoliitynnät

Liiketaloudelliset analyysit

Verkkoyhtiön liiketoiminnalliset vaatimukset ovat viime vuosina muuttuneet nopeaan tahtiin ja on nähtävillä, että trendi jatkuu samanlaisena. Etenkin regulaation kehittyminen muokkaa liiketoimintaympäristöä; sähkön laadun rooli taloudellisessa sääntelyssä on voimistunut samalla, kun tehostamisvaatimukset kiristyvät. Investointien suunnittelu ja operatiivisen toiminnan kehittäminen ovat entistä haastavampia tilanteessa, jossa vaaditaan kustannussäästöjä, mutta toisaalta samalla tarjotaan voimakkaita kannusteita oikeantyyppisille kehittämistoimenpiteille. Tulevaisuuden tuomaa epävarmuutta voidaan pienentää analysoimalla regulaation vaikutukset niin yksittäisten investointien kuin kokonaisvaltaisen verkostostrategiankin osalta. Me autamme osaltamme teitä vastaamaan regulaation tuomiin haasteisiin; tarjoamme koulutusta sekä analysointipalveluita regulaation vaikutuksista. 

Sähkönjakeluverkko Tuulivoiman verkkoliitynnät

Kohdekohtaiset
ratkaisut

1000 V tekniikkaa on hyödynnetty suomalaisessa sähkönjakelussa v. 2001 lähtien. Sillä saavutetaan parempi käyttövarmuus ja pienemmät kokonaiskustannukset perinteiseen 20/0,4 kV järjestelmään verrattuna.

Maastokatkaisijoilla voidaan parantaa sähkönjakelun luotattavuutta kustannustehokkaasti. Maastokatkaisijan keskeinen etu on sen nopea käyttöönotto ja välitön hyöty sähkön toimitusvarmuudessa. Oikealla maastokatkaisijan sijoittelulla sähkönkäyttäjien kokemat sähkökatkot vähenevät.

Tarjoamme suunnittelupalveluita ja koulutusta mm. 1000 V järjestelmän ja maastokatkaisijoiden kannattavuuden analysointiin ja oikeiden sovelluskohteiden kartoittamiseen.