Referenssit

Asset Visionin insinöörit ovat olleet mukana monissa tutkimushankkeissa, jotka liittyvät sähkönjakelujärjestelmien pitkän aikavälin strategiseen kehittämiseen ja varainhoitoon. Toimimme tiiviissä yhteistyössä jakeluverkonhaltijoiden ja muiden alan toimijoiden kanssa.

Sähkönjakeluverkko Tuulivoiman verkkoliitynnät

PKS Sähkönsiirto Oy, Uusiin toimitusvarmuusvaatimuksiin vastaavan verkon suunnittelu ja suunnitteluohjeen tekeminen
Hankkeen tavoitteena on ollut suunnitella Pohjois-Karjalan Sähkönsiirto Oy:lle sähkönjakeluverkon vyöhykejaon käytännön toteutus sekä laatia tätä vastaava suunnitteluohjeistus. Vyöhykejaolla vastataan lakimuutokseen, jonka seurauksena suurin sallittu keskeytysaika on haja-asutusalueilla 36 h ja taajamissa 6 h. Työssä on esitetty ratkaisumallit mm. sähköaseman ja johtolähtöjen optimaalisen vyöhykejaon suunnitteluun sekä automaation hyödyntämiseen verkoston kehittämisessä. Työn alussa on määritelty verkon nykytila sekä suurhäiriövarmuus ja sitä vastaavat saneeraustarpeet. Työn tulokset kiteytyvät yhtiölle räätälöityyn suunnitteluohjeistukseen ja vuoteen 2028 ulottuvaan investointiohjelmaan.


 

Sähkönjakeluverkko Tuulivoiman verkkoliitynnät

VentusVis Oy: Tuulivoiman verkkoliityntä
Hankkeessa suunnitellaan sähköverkkoliityntä Haukiputaan Laitakariin sijoittuvalle tuulivoimapuistolle (2 x 3 MVA). Hanke koostuu tuulivoimapuiston 110/20 kV verkkoliityntävaihtoehtojen  esisuunnittelusta ja teknistaloudellisesta määrittelystä.


 

Sähkönjakeluverkko Tuulivoiman verkkoliitynnät

Stora Enso Oyj Energiapalvelut / Enso Alueverkko Oy
Hankkeessa määritetään liittymähinnoittelun ja siirtohinnoittelun vaihtoehtoisia ratkaisumalleja Enso Alueverkko Oy:n sähköverkoissa. Vaihtoehtoina tarkastellaan mm. nykykäyttöarvo- ja jälleenhankinta-arvonpohjaisia hinnoittelumalleja.


 

Sähkönjakeluverkko Tuulivoiman verkkoliitynnät

Keminmaan Energia Oy: Sähkönjakeluverkon strategista suunnittelua
Hankkeessa määritettiin sähkönjakeluverkon nykytilaselvityksen pohjalta verkon keskeisimmät kehitystavoitteet ja etsittiin toimialueelle parhaiten soveltuvat kehittämismenetelmät. Hanke toteutettiin yhteistyössä Netstra Oy:n kanssa. 


 

Sähkönjakeluverkko Tuulivoiman verkkoliitynnät

Ensto Sekko Oy: Tasasähkönjakelun sovellusmahdollisuudet
Projektissa tutkittiin kohdekohtaisesti pienjännitteisen tasasähkönjakelun teknisiä ja taloudellisia käyttömahdollisuuksia. Asset Vision Oy laati valittuihin kohteisiin analyysit niiden teknistaloudellisimmista sähköistystavoista. 


 

Sähkönjakeluverkko Tuulivoiman verkkoliitynnät

Energiakolmio Oy: Verkonarvo ja kohtuullinen siirtohinnoittelu
Projektissa määritettiin kauppakeskukseksi saneerattavan entisen tehdaskiinteistökompleksin keskijänniteverkon jälleenhankinta- ja nykykäyttöarvo sekä arvon kehitys 10 vuoden aikajänteellä verkolle hankkeessa laadittuun kehittämissuunnitelmaan pohjautuen. Hankkeessa määritettiin myös verkko-omaisuuteen perustuen kohtuullinen siirtohinnoittelu sekä sen muutos verkkoa uusittaessa.


 

Sähkönjakeluverkko Tuulivoiman verkkoliitynnät

Fortum Oy (Finland + Sweden): Keskijänniteverkon luotettavuuslähtöinen kehittämisstrategia
Projektissa selvitettiin minkälaisilla verkkorakenteilla ja saneerausinvestoinneilla voidaan vaikuttaa kustannustehokkaimmin loppuasiakkaiden kokemien sähkökatkojen kestoon ja millä tavoin verkko kykenee selviämään suurhäiriötilanteesta. Analyysin keskeisiä kysymyksiä olivat suurhäiriöiden kustannusvaikutusten analysointi ja eri verkkoratkaisuiden vaikutukset suurhäiriöistä selviytymiskykyyn. Projekti toteutettiin alihankintana Netstra Oy:lle.


 

Sähkönjakeluverkko Tuulivoiman verkkoliitynnät

Vattenfall Nordic Distribution Oy: Keskijänniteverkon kehittämisvaihtoehtojen luotettavuusanalyysi
Projektin tavoitteena oli tutkia keskijänniteverkon vaihtoehtoisten kehittämistapojen vaikutuksia sähkönjakelun luotettavuutta kuvaavien tunnuslukujen kehittymiseen. Selvityksessä keskityttiin erityisesti maakaapeloinnin ja verkostoautomaation käyttömahdollisuuksiin ja verkostovaikutuksiin.


 

Sähkönjakeluverkko Tuulivoiman verkkoliitynnät

Eesti Energia: Jakeluverkon pitkän aikavälin kehittämisstrategia
Projektissa selvitettiin kustannusten ja käyttövarmuuden näkökulmasta vaihtoehtoisia tapoja kehittää Eesti Energian jakeluverkkoa pitkällä aikavälillä. Hankkeessa mm. kartoitettiin eri tekniikoiden (mm. maakaapelointi, verkostoautomaatio, PAS-johdot, 1000 V tekniikka) teknistaloudellinen käyttöpotentiaali Eesti Energian jakeluverkossa. Projekti toteutettiin yhteistyössä Netstra Oy:n kanssa. 


 

Sähkönjakeluverkko Tuulivoiman verkkoliitynnät

TuuliSaimaa Oy: Tuulivoiman verkkoliitynnät
TuuliSaimaa on vuonna 2009 perustettu lappeenrantalainen vahvaan osaamiseen pohjaava yritys, jonka tavoitteena on rakentaa Suomeen noin 200 MW tuulivoimaa. TuuliSaimaan ydinosaamista ovat soveltuvien maa-alueiden hankkiminen ja luvittaminen sekä investointien kannattavuuden ja toteutuksen suunnittelu sekä projektien toteutus. TuuliSaimaalla on kymmeniä kehityshankkeita eri puolilla Suomea. Asset Vision Oy toimii hankkeissa verkkoliityntöjen suunnittelijana.

TuuliSaimaa Oy: Tuulivoiman verkkoliityntä (Muukko ja Jellona)
Hankkeessa on suunniteltu sähköverkkoliityntä kahdelle erilliselle Saimaan läheisyyteen sijoittuvalle tuulivoimapuistolle Lappeenrannan Muukkoon (7 x 3 MVA) ja Ruokolahdelle (8-9 x 3 MVA). Hanke on koostunut tuulivoimapuistojen 110/20 kV verkkoliityntöjen esisuunnittelusta, teknistaloudellisesta määrittelystä, hankinta-asiakirjojen laadinnasta sekä kilpailuttamisesta. Suunnittelussa on huomioitu mm. voimassa olevat verkkokoodit (grid codes) ja ympäristön asettamat reunaehdot.


 

Sähkönjakeluverkko Tuulivoiman verkkoliitynnät

Haminan Energia Oy: Tuulivoimahankkeita
Hankkeessa suunniteltiin sähköverkkoliitynnät (110 kV, 20 kV) Haminan Energia Oy:n tilaamille neljälle tuulivoimayksikölle (4 x 3 MVA). Tuulivoimalat on rakennettu Summan tehdasalueen, nykyisen Googlen palvelinkeskuksen läheisyyteen. Tuulivoimaloiden liittyminen sähköverkkoon on edellyttänyt uuden sähköaseman suunnittelemisen ja rakentamisen 110 kV syöttökaapeleineen ja kenttäjärjestelyineen, 110/20 kV päämuuntajineen sekä 20 kV syöttöjohtoineen. Asset Vision Oy on vastannut hankkeen yleissuunnittelutyöstä ja tarvittavien hankinta-asiakirjojen laadinnasta. Hanke valmistui vuoden 2010 aikana. Haminan Energia Oy rakennuttaa uusia tuulivoimaloita Haminan satama-alueelle. Asset Vision Oy vastaa verkkoliitynnän suunnittelusta. Tuulivoimahankkeista lisää Haminan Energia Oy:n kotisivuilla

Haminan Energia Oy: Keskijänniteverkon kehittämissuunnittelua
Projektissa laadittiin keskijänniteverkon kehittämissuunnitelma Haminan Energia Oy:n jakeluverkolle yhteistyössä yhtiön suunnittelijoiden kanssa. Suunnitteluprosessille määrittettiin lisäksi ohjeistus, jolla pitkän tähtäimen suunnitelmaa voidaan jatkossa ylläpitää tehokkaasti. Hankkeessa selvitettiin niin kaapeli- kuin ilmajohtoverkonkin kehittämistarpeet mm. kuormituksen kasvun, verkon iän, sähkönjakelun luotettavuuden ja varasyöttötarkastelujen näkökulmasta. 


   

Sähkönjakeluverkko Tuulivoiman verkkoliitynnät

Keravan Energia ja Etelä-Suomen Energia Oy: Jakeluverkon pitkän aikavälin kehittämissuunnittelu
Projektissa laadittiin keskijänniteverkon kehittämissuunnitelma Etelä-Suomen Energia Oy:n jakeluverkolle yhteistyössä Keravan Energia Oy:n kanssa. Tehtävässä huomioitiin Sipoon kunnan uudet kaavoitussuunnitelmat. Suunnitteluperspektiivi ulotettiin vuoteen 2020 saakka. Hankkeen tuloksena syntyi yksityiskohtainen kehittämissuunnitelma sekä investointistrategia tuleville vuosille. Hankkeessa selvitettiin keskijänniteverkon kehittämistarpeiden lisäksi uusien 110/20 kV sähköasemien tarve. Projektissa analysoitiin lisäksi erilaisten kehittämisvaihtoehtojen pitkän aikavälin kustannusvaikutuksia. Perustavoitteena oli kokonaiskustannusten (investoinnit, operatiiviset kulut, keskeytyskustannukset) minimointi pitkällä aikavälillä. Erityinen huomio kiinnitettiin sähkönjakelun luotettavuuden parantamiseen. Kehittämisvaihtoehtoina tarkasteltiin mm. laajamittaista johtojen tienvarteen siirtoa, päällystetyn avojohdon käyttöä, 1000 V tekniikkaa, automaation lisäämistä (mm. maastokatkaisijat, kauko-ohjattavat erottimet) sekä osittaista tai kokonaisvaltaista jakeluverkon kaapelointia.


 

1000 V järjestelmän kohdesuunnittelu, potentiaalikartoitus ja koulutus
Asset Vision Oy:n henkilöstö on tehnyt useita 1000 V pienjännitetekniikkaa koskevia potentiaalikartoituksia, kohdesuunnitelmia ja ohjeistuksia sekä järjestänyt aiheesta koulutustilaisuuksia verkkoyhtiöille ja muille sidosryhmille ja näin edesauttanut tekniikan käyttöönottoa. Asset Vision Oy:n henkilöstö on osallstunut aktiivisesti myös 1000 V jakelujärjestelmän komponenttien tuotekehitykseen. Kumppaneina työssä ovat olleet mm. Onninen Oy infra, Elmil Oy ja HeadPower Oy. 


 

Asset Vision Oy mukana yliopistotutkimuksessa: Tehoelektroniikka sähkönjakelussa – tasasähköverkot
Asset Vision Oy on ollut TEKESin ja 12 muun sähköenergia-alan yrityksen kanssa mukana rahoittamassa Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteistyössä toteuttamaa tutkimushanketta, jossa tarkasteltiin erityisesti pienjännitteisen tasasähkönjakelun toteuttamista. Hankkeen myötä Asset Vison kehittää aktiivisesti osaamistaan sähkönjakelun tulevaisuuden teknisissä ratkaisuissa, joiden tavoitteena saavuttaa edullisin investointikustannuksin on entistä käyttövarmempi ja energiatehokkaampi sähkönjakelu. Uusien teknisten ratkaisuiden ja niiden sovellustapojen lisäksi tutkimuksessa syntyvää keskeistä osaamista on sähkönjakelun suunnitteluprosessin kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden haasteita sekä verkkoteknisiä työkaluja.